Avís legal

El lloc web i el domini www.cataloniagourmet.cat corresponen a ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE CATALUNYA amb CIF 43517823Y i domicili a c/Buenos Aires, núm. 60, de Barcelona (CP 08037), adreça electrònica gerent@cataloniagourmet.cat , inscrita al Registre Mercantil 30000072972

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a [NOM EMPRESA], o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. corresponen a ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE CATALUNYA presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats corresponen a ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE CATALUNYA autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la www.cataloniagourmet.cat corresponen a ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE CATALUNYA es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a [URL de la pàgina d’inici] (framing).

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà de l’apartat “Associar-se” d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que corresponen a ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE CATALUNYA actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això corresponen a ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE CATALUNYA manifesta que les referències de les serveis i activitats que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a corresponen a ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE CATALUNYA fins a la contractació expressa d’una comanda. corresponen a ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE CATALUNYA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web corresponen a ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE CATALUNYA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Vols estar al dia de les nostres activitats?

<

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )